Liturgie

Download hier de hele liturgie(775kb)

Download hier de hand-out(238kb)

Voorganger: Robbert-Jan Perk (Nijverdal)
Muzikale medewerking: Heartbeat Worship Band uit Rijssen

Samenzang: Opwekking 771: Een doel
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U.
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van uw genade
mogen wij als kinderen zijn,
daarom vieren wij het leven in uw licht!

-Refrein-
Heer,
wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U

Welkom - Bram Beuker

Opening - Robbert-Jan

Votum en Groet

Samenzang: Opwekking 733: Tienduizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

-Refrein-
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
-Refrein-

En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
-Refrein-

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
-Refrein-

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Samenzang: What a beautiful name
You were the Word at the beginning
One with God the Lord Most High
Your hidden glory in creation,
Now revealed in You our Christ


Vertaling: U was het woord in den beginne
één met God de hoogste Heer.
Verborgen glorie in uw schepping,
nu door Christus openbaar.


What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is,
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is,
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is,
The Name of Jesus

Vertaling:
Wat een prachtige Naam heeft Hij
wat een prachtige Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus onze Heer.
Wat een prachtige Naam heeft Hij,
niets is aan hem gelijk,
wat een prachtige Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus


You didn’t want heaven without us,
So Jesus You brought heaven down!
My sin was great,
Your love was greater,
What could separate us now

Vertaling:
Zonder ons wilt u geen hemel,
dus Jezus bracht de hemel hier!
Mijn schuld was groter,
de liefde groter,
wat kan ons nog scheiden, Heer!


What a wonderful Name it is,
What a wonderful Name it is,
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is,
Nothing compares to this,
What a wonderful Name it is,
The Name of Jesus

Vertaling:
Wat een heerlijke Naam heeft Hij,
wat een heerlijke Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus, onze Heer.
Wat een heerlijke Naam heeft Hij,
niets is aan Hem gelijk,
Wat een heerlijke Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus.


What a wonderful Name it is,
The Name of Jesus

Vertaling:
Wat een heerlijke Naam heeft Hij,
The Name of Jesus de Naam van Jezus.


Death could not hold You,
The veil tore before You,
You silence the boast,
of sin and grave
The heavens are roaring
The praise of Your glory,
For You are raised to life again
You have no rival
You have no equal
Now and forever God You reign
Yours is the kingdom
Yours is the glory
Yours is the Name above all names

Vertaling:
De dood overwonnen,
het doek scheurde open,
de zonde en ‘t graf,
hun stem verstomt.
de hemelen juichen
vol glorie, getuigend,
U bent de opgestane Heer.
En ieder moet buigen,
U heeft geen gelijke,
U regeert nu en voor altijd.
De glorie is voor U,
het koninkrijk door U,
en er gaat niets boven Uw Naam.


What a powerful Name it is,
What a powerful Name it is,
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is,
Nothing can stand against
What a powerful Name it is,
The Name of Jesus

Vertaling:
Wat een krachtige Naam heeft Hij,
wat een krachtige Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus, onze Heer.
Wat een krachtige Naam heeft Hij,
niets kan er tegenop.
Wat een krachtige Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus

Samenzang: Opwekking 802: Hier is mijn hart Heer
-Refrein-
Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.
-Refrein-

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.
U bent sterk. U behoudt.
U vergeeft. U bent trouw.
U bent licht. Schijn in mij.
U die leeft, leef in mij.

-Refrein 2-
Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

U bent meer dan genoeg.
U bent hier. U bent goed.
U bent hoop. U die redt,
U bent al wat ik heb.

- Refrein -
- Refrein 2 -

Spreek uw waarheid
binnen in mij.

Samenzang: Opwekking 261: Abba vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Gebed voor het woord

Verkondiging - Robbert-Jan

Samenzang: Heer wijs mij uw weg
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Samenzang: Hij is genoeg voor mij (bridge + refrein)
Christus is genoeg
en Hij is heel mijn streven.
Er is niet wat meer vervuld te vinden in dit leven

Dwars door de strijd
zingt steeds mijn ziel:
Ik keer niet terug
want ik ben vrij.

-Refrein-
Hij is genoeg voor mij
Hij is genoeg voor mij
Alles wat ik zoek, vind ik in U
Alles wat ik zoek

Christus is genoeg,
de vreugde van mijn leven.
Deze hoop zal nooit vergaan;
de hemel is ons thuis.
Dwars door de storm zingt steeds mijn ziel
Jezus is hier aan God alle glorie

-refrein-

Bridge
Ik heb besloten om hem te volgen
en keer niet terug,
en keer niet terug
Ik heb besloten om Hem te volgen
en keer niet terug, en keer niet terug

Het kruis van Jezus houd ik voor ogen,
ik keer niet terug, ik keer niet terug.
Het kruis van Jezus houd ik voor ogen,
Ik keer niet terug, ik keer niet terug.
-Refrein-

Samenzang: Opwekking 807: God van licht
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

- Refrein -
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont, waar U woont, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
- Refrein -

Bridge:
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
- Refrein -

Collecte voor evangelisatiedoeleinden in Nederland

Samenzang: Lion and the lamb (tijdens collecte)
He's coming on the clouds,
kings and kingdoms will bow down
and every chain will break,
as broken hearts declare His praise
Who can stop the Lord Almighty?


Vertaling:
De wereld zal het zien
als Hij straks op de wolken komt,
en elke ketting breekt
en elk gebroken hart vier feest;
wie kan onze God ooit stoppen?


-Refrein-
God is the Lion,
the Lion of Judah.
He's roaring with power
and fighting our battles,
And every knee will bow before You.
Our God is the Lamb,
the Lamb that was slain
For the sin of the world,
His blood breaks the chains
And every knee will bow
before the Lion and the Lamb
Oh every knee will bow
before the Lion and the Lamb

Vertaling:
-Refrein-
Want God is de Leeuw,
de koning van Juda,
Hij brult, Hij is machtig,
Hij wind onze veldslag,
en elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam,
het offer dat kwam
voor de zonde op aarde,
zijn bloed maakt ons vrij,
en elke knie zal buiten
voor de Leeuw en voor het Lam,
elke knie zal buigen voor de Leeuw
en voor het Lam.


So open up the gates,
make way before the King of kings
Our God who calls the saved
is here to set the captives free
Who can stop the Lord Almighty?

Vertaling:
Open elke deur,
maak ruimte voor de hoogste Heer.
Hij is het, die ons redt;
en laat wie nu nog vast zit vrij,
wat wie kan onze God ooit stoppen?


-Refrein-
Who can stop the Lord Almighty?
Who can stop the Lord?
-Refrein-

Vertaling:
Wie kan onze God ooit stoppen?
God komt als Hij wil.
-Refrein-

Toelichting Tot Heil des Volks programmaonderdelen

Zegen - Robbert-Jan

Samenzang: Opwekking 798: Houd vol
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

-Refrein-
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
-Refrein-

Afsluiting en toelichting over het festival door Jelmer van TilHand-out dienst:

Stellingenpapier De Heilige Geest, Persoon, werk en plaats

 1. Word jij maar vol van je bijbeltje, dan zal God er wel voor zorgen dat jij vol van zijn Geest wordt! Het wijze pastorale advies van de oudere predikant toen een jongere met de brandende vraag kwam: hoe word ik vol van de Heilige Geest? De bijbel het beste handboek voor jonge christenen die willen weten wie de Geest is, hoe hij werkt e.d., persoonlijk en gezamenlijk.
 2. De genade van de Heilige Geest is waarlijk nodig om over de Geest te handelen; niet om hem in ons spreken recht te doen (want dat is onmogelijk) maar om te zeggen wat de goddelijke schriften bevatten en zo zonder gevaren door ons onderwerp heen te komen. Cyrillus van Jeruzalem, Catechese XV1, 1
 3. Drie kerngedeelten uit de schriften. Ha 2, Joh 16 12-16, 2 tim 2 vers 6 en 7 bestudeer, bidt erover, luister ernaar, berg ze op in je hart, houdt ze open leef er mee.
 4. De Heilige Geest heeft alles te maken met discipelschap. Navolgelingschap van Jezus Christus. Hij leert je om in de sporen van je Heiland te wandelen, niet enkel theorie, maar juist ook de praktijk. Daarom ook de praktijk van het dagelijkse gebed om de Geest. Wie de Geest voor zijn eigen karretje wil spannen, die komt bedrogen uit!
 5. De Heilige Geest heeft alles te maken met getuige zijn. De Geest is de grote dynamo achter elke zending dichtbij en ver weg. Je hebt een dubbele roeping nodig om thuis te blijven, het gebod is Ga! De Geest brengt je in beweging, Hij is de grote zender. Zending is geen hobby van een paar enthousiastelingen, nee zij vormt het hart van God, zij is de puls van de Geest,
 6. De Heilige Geest heeft alles te maken met lijden, vervolging. Zoek het niet op, maar je gaat het tegen komen Soms heel subtiel, soms ook heel openlijk. Religieuze vervolging, haat, getreiter. Jij ook altijd met je Jezus. De wapenrusting, leer je basislessen goed, wees standvastig!
 7. De Heilige Geest heeft alles met team-building te maken. Hij leert je in alles in “wij” te denken, te handelen, te beslissen. Solisme is zonde. Koinonia, Vader, Zoon en Geest doen niet het zonder elkaar, hoe zouden wij het wagen het in ons eentje te doen? Daarin tonen we de wereld wie God is. Niet meer zonder elkaar willen, maar ook niet meer zonder elkaar kunnen!
 8. De Heilige Geest heeft alles te maken met verbrokenheid, levensheiliging, transparantie te maken. De blijvende leerschool van de levende wandel met God, dat Hij het goud van zijn Zoon in je tevoorschijn wil krijgen. Niet kijk mij eens, maar zie op Hem! Hij legt je heel wat keren weer op zijn draaischijf.
 9. De Heilige Geest heeft alles te maken met volharding, Hij wil in jou de finish halen, Hij geeft niet op, hij vernieuwt je, hij verkwikt je, hij bemoedigt je op het moment dat je het nodig hebt. Hij houdt je bijbel open, ook al heb je hem niet bij de hand.
 10. De plaats van voorbede en zegening, niet om de kick, maar om de toerusting. Heer ik wil de weg gaan die u mij wijst, laat uw Heilige Geest daarin samen met uw woord mijn Gids zijn. Ga dan in zijn kracht! Verkondig Jezus Naam. Gewone mensen die buitengewoon zijn voor God!
 11. Wat God doet dat is eeuwig. Hij zoekt naar de blijvende vrucht, naar dat wat Zijn Zoon uiteindelijk groot maakt, laat je daarom niet teveel door het moment inpakken. God heeft een lange adem. De Geest van God doorzoekt de diepten Gods. Niet alles hoef je te doorzien en toch doorkrijgen dat de hand van God er in betrokken is. Als jij het mogelijke doet, doet God het onmogelijke!

Schriftlezing:

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Ha 2 vers 1-4

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. 16Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ Joh 16 vers 12-16

Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; 2 tim 2 vers 6 en 7

Om over na te denken:

Alleen een geestelijke ervaring, afkomstig van de Heilige Geest.die actief is in de gemeenschap kan ons bij de ware God brengen- de God van Jezus Christus, niet een God van de filosofen P.40 Graham Tomlin, een Geest van overvloed We hebben Jezus en de Heilige Geest in gelijke mate nodig in ons leven en op een persoonlijke manier,die twee kunnen niet los van elkaar gedacht worden, het zijn de twee handen van God. P.102 Peter Halldorf van de Geest.